Ceník a způsob platby

Ceník

Cena žákovského oběda se odvíjí od věkové kategorie, do které je strávník zařazen.

  • Žáci 7 až 10 let: 25 Kč
  • Žáci 11 až 14 let: 27 Kč
  • Žáci a studenti 15 let a více: 29 Kč 

Pro zařazení žáka do věkové kategorie je rozhodný věk, jehož dosáhne do 31. 8. příslušného školního roku.

Plná cena oběda 60 Kč
Cena čipu 121 Kč

Způsob platby

Placení obědů je možno provádět následujícími způsoby:

Inkasem ze sporožirového účtu, vedeného u České spořitelny, a.s. 
Strávník si ve svém peněžním ústavu zřídí souhlas s inkasem na náš sběrný účet číslo 101092071 a fotokopii tohoto souhlasu odevzdá v kanceláři ŠJ. Strávník uhradí pouze přihlášenou stravu za předchozí měsíc ( např. v říjnu zaplatí stravu za září ). Na začátku stravování bude z účtu stržena záloha 350, resp. 400 Kč, a to proto, aby se jídelna vzhledem k doplatkovému způsobu placení nedostala do finančního schodku. Po ukončení stravování bude provedeno vyúčtování a přeplatek bude vrácen na účet plátce.

Z účtu u jiného peněžního ústavu 
Bude zřízen trvalý příkaz k úhradě na částku 600 Kč s měsíční frekvencí a to tak, aby platba došla na účet školní jídelny nejpozději do 25. dne předchozího měsíce a fotokopii tohoto příkazu odevzdá v kanceláři školní jídelny. Číslo příjemce školní jídelny je v tomto případě 261464225/0300 a jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo strávníka bez mezer a lomítka. Vyúčtování měsíčních záloh se provádí jedenkrát ročně, zpravidla v době letních prázdnin.

Platba hotově 
Strávník hradí skutečnou cenu přihlášených obědů, sníženou o případný přeplatek z minulého období. Placení obědů se provádí vždy posledních 14 dní v měsíci na měsíc následující.