Vize a poslání školy

Vize školy

Zaměříme školu na nadstandartní podporu sportovní přípravy a pohybových aktivit, inovativních forem výuky matematiky (rozvoj logického myšlení) a integraci prospěšnou pro všechny. Vytvoříme školu nabízející rozvoj talentovaných žáků i žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, školu bezpečnou pro žáky, otevřenou veřejnosti a vstřícnou pro rodiče. Chceme žáky vést k základním hodnotám – svobodě a odpovědnosti, toleranci a solidaritě.

Poslání školy

Posláním školy je podpora talentovaných (nejen sportovně nadaných) žáků i žáků s handicapem, upevňování potřeby a přínosu pohybu a zdravého životního stylu, rozvíjení smyslu pro odpovědnost, touhy po svobodě, schopnosti tolerance a solidarity a vytváření vztahu ke vzdělání jako k procesu, který nekončí celý život.

Jako jediná škola v Turnově učíme matematiku dle metody prof. Milana Hejného, více o této metodě se dozvíte na www.h-mat.cz.

Desatero učitele ZŠ Skálova

  1. Udržujeme dobré vzájemné vztahy – nasloucháme, důvěřujeme si a hledáme na ostatních to pozitivní.
  2. Vzájemně se respektujeme a také žáky učíme respektu a toleranci.
  3. Dáváme žákům rovné šance a chováme se čestně a spravedlivě.
  4. Dbáme na dodržování školního řádu a společenských pravidel, vychováváme vlastním příkladem.
  5. Snažíme se podávat co nejlepší výkon a profesně se zdokonalujeme.
  6. Učíme žáky přemýšlet nad důsledky svých činů a být za ně zodpovědní.
  7. Rozvíjíme osobnost žáka ve spolupráci s rodinou.
  8. Laskavým humorem dosáhneme víc než strohou přísností.
  9. Aktivně přistupujeme k životu školy a nezpochybňujeme kvalitu své práce.
  10. Vzniklé problémy řešíme na půdě školy věcně a bez emocí. Neohrožujeme dobré jméno školy vynášením interních informací.