AKTUALITY

Historie

Správce webu | 12.11.2013 | Nezařazené

Historie

 

 

Několik slov úvodem

5. ledna 1908 vstoupili do nové postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké první učitelé a první žáci. Od té doby se vystřídalo několik generací učitelů a učitelek u školní tabule a jejich žáci ve školních lavicích. 
Významné jubileum školy skrývá v sobě nezapomenutelné vzpomínky na školní léta. A tak si představujeme své první učitele obecné školy, vzpomínáme na češtináře, dějepisce a zeměpisce, učitele matematiky a přírodních věd. učitele kreslení a hudební výchovy, na tělocvikáře i učitele pracovního vyučování. Všichni byli vedeni snahou probouzet ve svých žácích touhu po poznání a vzdělání, lásku k líbeznému pojizerskému kraji a kraji pod Kozákovem, k úctě k práci. Ve spolupráci s rodiči vedli učitelé své žáky k řádnému občanskému životu a přípravě na budoucí život. Učili je také hájit dobré jméno a slávu své školy. Ve sportovních soutěžích dokazovali chlapci i děvčata svou tělesnou zdatnost, v recitačních, pěveckých, hudebních a tanečních soutěžích umělecké vlohy, ve školních olympiádách své znalosti. Velmi často stáli na stupních vítězů, získávali medaile a Čestná uznání v okrese i kraji. Učitele‘ společně s žáky prožili těžkou dobu dvou světových válek, někteří obětovali i své životy za svou vlast. 
Jubilující škola se dívá na svou historii, trvající téměř jedno století, s pocitem dobře vykonané práce vyučovací i výchovné. Jména učitelů i učitelek, kteří se o to zasloužili, jistě zůstanou zapsána v pamětech žáků a veřejném životě města, v němž žili a pracovali. Jim patří naše vzpomínky a poděkování. Učitelům, kteří nyní ve škole působí, přejeme mnoho úspěchů v jejich odpovědné pedagogické práci. 

Ať vzkvétá a prospívá naše Základní Škola ve Skálové ulici!

Karel Knop 
(ze sborníku vydaném k 90. výročí vzniku školy v r. 1998)