O škole

Vize školy

„Společně k zodpovědnosti.“

Inspirujeme ke slušnosti a odpovědnému a samostatnému myšlení
v příjemném a bezpečném prostředí.

Desatero pedagoga ZŠ Skálova

 • RESPEKTUJI DRUHÉ, jejich potřeby, schopnosti, hodnoty, soukromí
 • SPOLUPRACUJI s žáky, rodiči, kolegy, odborníky
 • PŘIJÍMÁM ZODPOVĚDNOST za své jednání, za klima ve třídách kde učím
 • CTÍM MORÁLNÍ HODNOTY, pravdu, slušnost, respekt, čestnost
 • POUŽÍVÁM KOUZELNÁ SLOVA prosím, děkuji, omlouvám se
 • UDRŽUJI POZITIVNÍ VZTAHY s žáky, rodiči, kolegy a aktivně naslouchám
 • PRACUJI na profesním růstu, aktivním přístupu, sdílím dobré nápady
 • NAJDU SI ČAS na rodiče, žáky, kolegy, na sebe
 • JSEM AUTENTICKÝ a pečuji o svou duševní pohodu, nebráním se sebereflexi
 • NEBOJÍM SE CHYB

Co nabízíme

1. Stupeň Alešova ulice nabízí:

 • moderní výuku matematiky Hejného metodou, českého jazyka a prvouky (učebnice nakladatelství FRAUS)
 • interaktivní tabule
 • rozšířené hodiny TV (od 3. ročníku plavání), Sazka olympijský víceboj
 • AJ již od 1. ročníku
 • výuka ČJ pro cizince
 • zaměření na ekologické projekty
 • možnost parkování u školy
 • zájmové kroužky: flétna, AJ, historie, pohybové hry, tvořivé činnosti, logopedie, in-line bruslení, veselá věda, práce s textilem
 • akce školy pro veřejnost:
  • Dětský orientační běh, Putování za sv. Martinem
  • masopustní průvod, hudební programy na vánočních trzích
  • Zahradní slavnost, dny otevřených dveří, …
 • akce školní družiny:
  • Bramboriáda, Drakiáda, čarodějnice, mikulášská nadílka
  • Strašidel se nebojíme – noc ve škole, Noc s Andersenem
  • sobotní výlety, hudební, recitační, divadelní vystoupení, …
 • školní družina v provozu i o vedlejších prázdninách

2. Stupeň Skálova ulice nabízí:

 • výchova sportovních talentů v rámci sportovní přípravy – kolektivní i individuální sporty (atletika, basketbal, florbal, volejbal a další)
 • dlouhá sportovní tradice, kvalitní sportovní zázemí
 • Hejného matematika, podmínky pro přírodovědné předměty, ekologická výchova
 • podpora talentovaných žáků: pravidelná účast v okresních předmětových olympiádách
 • podpora výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • podpora výuky cizích jazyků: anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk
 • výuka ČJ pro cizince
 • moderní vybavení učeben (interaktivní tabule, dataprojektory), školní zahrada
 • vysoká percentuální úspěšnost v přijetí na osmiletá i čtyřletá gymnázia
 • výjezdy do zahraničí
 • akce pro rodiče s dětmi
 • v 7. ročníku výběr z volitelných předmětů
 • volnočasový klub
 • mezi sportovně úspěšné absolventy patří např. reprezentanti ČR v atletice A. S. Helcelet, M. Brož, reprezentantka ČR ve volejbale M. Mlejnková, hráč basketbalového týmu BK Pardubice J. Příhonský, …

Učitelský sbor

Historie školy

 • v roce 1905 bylo vydáno rozhodnutí o stavbě nové školy
 • v roce 1906 byl položen a vysvěcen základní kámen a začala stavba. Hejtmanství pověřilo provedením stavby architekta Jaroslava Valečku ze Smíchova. Na budování školy se podíleli turnovští živnostníci. Již 5. 1. 1908 byla nová školní budova vysvěcena a začalo se v ní vyučovat.
 • v počátcích vyučovalo ve škole 13 učitelů a školu navštěvovalo více jak 700 dětí; ve třídě tak bylo běžně i 80 žáků
 • v letech 1914 – 1918 sloužila školní budova jako kasárna a později jako lazaret
 • žáci v době první světové války chodili do školy, která byla provizorně zřízena v budově sirotčince, pouze 3 dny v týdnu (chlapci – úterý, čtvrtek, sobota; dívky – pondělí, středa, pátek)
 • v době první republiky se snížil počet žáků ve třídě (maximálně 60 dětí). V zimě bývala škola opakovaně uzavřena, kvůli nedostatku uhlí na otop a zamrzání topení a kanalizace. Školní rok 1924/1925 byl o jeden měsíc zkrácen kvůli konání krajinské výstavy.
 • v roce 1932 se škola rozdělila na školu obecnou a měšťanskou
 • v roce 1933 byly na školu umístěny sochy „Pilnosti“ a „Mravnosti“
 • ve školním roce 1936/1937 byla do výuky zavedena branná výchova – žáci se ve výuce připravovali na budoucí možnou válku
 • v roce 1938 se Turnov stal pohraničním městem a školu navštěvovaly děti uprchlíků
 • po vypuknutí světové války odvedlo gestapo ze školy 2 učitele. Byly zavedeny osnovy pro národní školy, zmizela občanská nauka a němčina se stala povinnou. Přestupky proti chování se musely hlásit německé tajné policii. V roce 1944 byla škola zabrána pro účely letectva. Všechny turnovské děti se tehdy vzdělávaly v dívčí škole.
 • po válce byla škola opravena. Kvůli nedostatku uhlí byla v následujících letech několikrát v zimních měsících uzavřena.
 • v zimě roku 1948 se žáci poprvé účastnili zimního kurzu
 • v roce 1949 začala na škole pracovat pionýrská organizace
 • od prosince 1950 byla otevřena školní družina. Současně byl zaveden nový školní řád a žáci dostali žákovské knížky. V padesátých a šedesátých letech se žáci účastnili různých brigád a pomáhali v zemědělství.
 • od září 1962 byla zřízena kuchyně a školní jídelna
 • v roce 1968 byl zaveden pětidenní pracovní týden s volnými sobotami
 • v srpnu 1972 se v akci Z začala stavět nová tělocvična. Společně s učiteli pracovali také žáci. Po dvou letech byla tělocvična slavnostně otevřena.
 • na počátku 80. let navštěvovalo školu 771 žáků, kteří byli rozděleni do 24 tříd; výuku zajišťovalo 31 stálých pedagogů.
 • v roce 2008 škola slavila 100 let své existence