Školní poradenské pracoviště

Cíle školního poradenského pracoviště

Cíle školního poradenského pracoviště Metodik prevence Školní psycholog Speciální pedagog Užitečné odkazy Výchovný poradce

  • Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
  • Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
  • Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
  • Připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
  • Vytvořit předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
  • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
  • Poskytovat metodickou podporu učitelům
  • Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči
  • Koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi