AKTUALITY

PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM PO 1. 1. 2012

Správce webu | 7.1.2014 | Nezařazené

Toto povídání je určeno rodičům žáků, kteří si podávají přihlášky ke studiu na středních školách, tzn. žáků 9. a 5. tříd ZŠ.

Dnem 1. 1. 2012 vstoupil v platnost nový školský zákon č. 472/2011. Ten výrazně změnil proces přijímacího řízení na střední školy x.

 

Celý text je rozdělen na několik částí, které na sebe navazují.

 

V průběhu celého procesu se pracuje se dvěma základními dokumenty, popíšu je a jejich získání samostatně.

 

1. dokument: Přihláška ke studiu: Každý žák dostane 1 originální formulář přihlášky ke studiu a jednu její kopii ke konci ledna od výchovné poradkyně Mgr. J. Melichárkové (VP)

 

2. dokument: Zápisový lístek: Zápisový lístek dostane každý žák poslední pracovní den v lednu společně s vysvědčením za 1. pololetí od své třídní učitelky.

 

 

 

1. část: Vyplnění a podání Přihláška ke studiu

 

Ke konci ledna dostanou žáci od VP originál a kopii přihlášky ke studiu.

 

 Kopii vyplní ve škole podle návodu výchovné poradkyně J. Dvořákové.

 

Originální blanket vyplňují rodiče žáka a vyplněná kopie jim slouží jako vzor.

 

Každý žák má právo podat 2 přihlášky ke studiu do dvou středních škol. Další formuláře přihlášek si zajistí každý sám (kopírováním originálu, z PC, zakoupením v prodejně, …).

 

Obě vyplněné přihlášky donese do školy ke kontrole a doplnění. VP J. Dvořáková zkontroluje 1. stránku, opraví chyby, upozorní na nedostatky a zajistí opravu. Když je 1. strana vyplněná správně, donese žák přihlášku třídnímu učiteli/třídní učitelce (TU). Ta zkontroluje 2. stranu přihlášky, doplní prospěch, průměrný prospěch, kulaté razítko školy a ředitel školy přihlášky podepíše. Když je toto vše hotovo, vrátí TU přihlášku žákovi.

 

Některé školy chtějí mít na přihlášce potvrzení od lékaře. Žák si musí dojít ke svému lékaři a dát si přihlášku, která je již potvrzená ze školy, od něj potvrdit.

 

Takto vyplněnou přihlášku dodá žák do zvolené střední školy do 15. března. Buď doporučeným dopisem, nebo osobně. Při osobním odevzdání přihlášky ke studiu si dejte potvrdit doklad o jejím odevzdání na zvolené střední škole zaměstnancem střední školy.

 

 

 

2. část: Přijímací řízení

 

První kolo přijímacího řízení začíná v posledním týdnu dubna. Každá střední škola musí na svých webových stránkách uvést nejméně dva termíny přijímacích zkoušek a v každé přihlášce má žák jeden z nich uveden. Střední škola pozve žáka na tento den k přijímacím zkouškám nebo přijímacímu řízení podle toho, co si zvolila. Ve školním roce 2011/2012 se ve většině středních škol Libereckého kraje konají písemné přijímací zkoušky do studijních oborů. Žáci vykonají přijímací zkoušky nebo projdou přijímacím řízením podle kritérií, která spolu s termíny jsou uvedena na webových stránkách střední školy od 31. ledna. A čekají na výsledek přijímacího řízení. Informace o přijetí ke studiu je zveřejněna na předem uvedeném místě. Informace o nepřijetí je zákonným zástupcům žáka zaslána doporučeným dopisem. Zprávu si musí rodiče žáka vyzvednout do pěti pracovních dnů od oznámení uložení na poště nebo ve střední školou uvedené instituci, nejčastěji kanceláři střední školy. Jestliže si ji nevyzvednou, je vrácena řediteli školy. Žák je z přijímacího procesu vyřazen.

 

 

 

3. část: Přijetí/nepřijetí ke studiu na střední škole

 

Může nastat několik možností, které vyžadují odlišný další postup.

 

a) Žák je přijat ke studiu na oba zvolené obory, resp. je přijat ke studiu na obor, který je pro něj nejdůležitější, nejzajímavější.

 

b) Žák je přijat na obor, které je vybrány jako náhradní, méně zajímavý.

 

c) Žák není přijat na žádný zvolený obor.

 

 

 

Ad a) Žák vyplní zápisový lístek a do deseti pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu jej donese (pošle) do zvolené střední školy. Tím je žák přijat ke studiu a přijímací řízení pro Vás skončilo.

 

 

 

Ad b) Řešení této situace je poněkud složitější, ale bývá velmi úspěšné.

 

Abyste se ani vy rodiče, ani vaše děti zbytečně nestresovali, doporučuji vám, abyste odevzdali vyplněný zápisový lístek do střední školy, kam byl syn/dcera přijat/a. Návod viz ad a).

 

Kromě toho podejte odvolání proti nepřijetí ke studiu. Před vaším synem/dcerou je jistě řada žáků, kteří na uvedenou školu nepošlou zápisový lístek a z přijímacího řízení budou vyřazeni. Každý, kdo pošle odvolání, se bude postupně posouvat na tato uvolněná místa. Tento proces pokračuje tak dlouho, dokud jej ředitel střední školy neukončí. Když se žák posune na místo, kde je přijat ke studiu, dostanou rodiče rozhodnutí o přijetí ke studiu. I zde platí pravidlo, že rodiče musí dodat zápisový lístek do deseti dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu do střední školy.

 

Rodiče musí na první střední škole vyzvednout zpět již odevzdaný zápisový lístek a přenést jej do druhé střední školy. A to během těch výše uvedených deseti pracovních dnů.

 

Zápisový lístek se smí přenést pouze jednou!

 

 

 

Ad c) Situace vypadá hrozivě, ale není neřešitelná.

 

Rodiče podají odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Na jednu nebo obě školy. To je na nich.

 

Jako v ad b) i zde platí stejné pravidlo.

 

Před vaším synem/dcerou je jistě řada žáků, kteří na uvedenou školu nepošlou zápisový lístek a z přijímacího řízení budou vyřazeni. Každý, kdo pošle odvolání, se bude postupně posouvat na tato uvolněná místa. Tento proces pokračuje tak dlouho, dokud jej ředitel střední školy neukončí. Když se žák posune na místo, kdy je přijat ke studiu, dostanou rodiče rozhodnutí o přijetí ke studiu. Rodiče musí dodat zápisový lístek do deseti dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu do střední školy.

 

Jestliže přijde další rozhodnutí o přijetí ke studiu na zajímavější školu až po odevzdání zápisového lístku do méně zajímavé střední školy, mohou rodiče přenést zápisový lístek.

 

Rodiče musí na první střední škole vyzvednout zpět již odevzdaný zápisový lístek a přenést jej do druhé střední školy. A to během těch výše uvedených deseti pracovních dnů.

 

Zápisový lístek se smí přenést pouze jednou!

 

 

 

Přijímací řízení je ukončeno.

 

Každý žák je přijat ke studiu na střední škole.

 

Přeji všem rodičům úspěšné zvládnutí toho složitého procesu.

 

 

 

                                                                  Vypracovala: Mgr. J. Dvořáková, VP

 

 

 

x Změny proti předchozím letům jsou tyto:

 

a)     Výstupní hodnocení žáka bylo zrušeno.

 

b)    Žák se smí hlásit na dvě střední školy místo tří.

 

c)      Zápisový lístek se smí dát pouze do jedné školy. Do další střední školy se smí přenést pouze pří přijetí po odvolání.

 

d)    Na donesení zápisového lístku do zvolené střední školy je doba deseti pracovních dnů, tj. prodloužení z pěti na deset.

 

e)     Informace o přijetí ke studiu se neposílají doporučeným dopisem domů, ale jsou zveřejněny na předem uvedeném veřejně přístupném místě.

 

 

 

Níže uvedené formuláře si můžete stáhnout ze stránek naší školy: PRO RODIČE – VÝCHOVNÝ PORADCE

 

– Přihláška ke studiu na střední školu    

 

– Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – vzor 

 

– Žádost o vrácení Zápisového lístku