AKTUALITY

4. třídy ve čtenářské gramotnosti nadprůměrné!

Marie Sandleiterová | 20.3.2017 | 4. A, 4. B, Český jazyk, Soutěže

 Projekt PIRLS

Mezinárodní projekt PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) se zaměřuje na zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku. Šetření probíhá v pětiletých cyklech již od roku 2001. Česká republika se v minulosti zapojila do tohoto projektu v letech 2001 a 2011. Do cyklu PIRLS 2016 je zapojeno více než 50 zemí z celého světa.

Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost je v projektu PIRLS chápána jako tvořivý a interaktivní proces, při kterém se klade důraz na funkční povahu čtení. Úlohy obsahují dva druhy textů, se kterými se žáci v tomto věku nejčastěji setkávají: literární texty (krátké příběhy nebo povídky doplněné ilustracemi) a informativní texty (vědecké, historické nebo biografické materiály nebo texty typu letáku, pracovního postupu, životopisu či zprávy z výzkumu). Za každým textem následuje sada otázek zaměřených na různé postupy porozumění textu. V úlohách se zjišťuje míra žákovy dovednosti vyhledávat v textu informace, vyvozovat závěry a interpretovat či kriticky posuzovat text.

  Šetření PIRLS 2016

Naše škola se v roce 2016 zúčastnila hlavního šetření PIRLS. Testy a žákovské dotazníky vyplnilo celkem 5 537 žáků ve  157 základních školách z celé  České  republiky. Dotazníky vyplňovali také rodiče žáků, ředitelé zapojených škol a 271 učitelů zúčastněných tříd. Tyto dotazníky umožňují získat informace o postojích ke čtení a čtenářských aktivitách rodičů a žáků, o metodách výuky, podmínkách školy a dalších aspektech vzdělávání.

Za účelem šetření byl připraven soubor úloh, ze kterých byly sestaveny testové sešity obsahující různé sady dvou vybraných úloh. Tyto úlohy jsou stejné pro žáky všech zúčastněných zemí.Každá třída obdržela testové sešity s různými variantami úloh a každý žák vyplňoval pouze jednu z nich.

 

TABULKA 1:      Průměrná úspěšnost žáků ve čtení (v %)

Čtení celkově Podle druhů textů
Celkem Dívky Chlapci Literární Informativní
Česká republika 63,5 64,8 62,2 66,2 60,1
Naše škola 69,3 71,9 67,8 71,7 66,5

 

TABULKA 2:        Průměrná úspěšnost tříd naší školy(v%)

Celkem Dívky Chlapci
4.A 73,3 79,2 70,6
4.B 65,2 66,3 64,2