AKTUALITY

PROVOZ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Michal Loukota | 4.5.2020 | Nezařazené

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Příchod ke škole a pohyb před školou
 • Je třeba minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Žáci přicházejí do školy průběžně od 7:30 a plynule se přesouvají přímo do určených tříd (nepřezouvají se).
V budově školy
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové směřují žáky do tříd dle určených skupin, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Ve třídě
 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné pro žáky 1. stupně, podle podmínek školy může ředitel zařadit žáka do skupiny i dodatečně, pouze však do 15 žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Organizace výuky
 • Provozní doba přípravy žáků 9. ročníků na zkoušky na SŠ od 12. 5. do 4. 6.: úterý – čtvrtek, 8:00 – 11:30, následuje oběd dle rozpisu.
 • Provozní doba školy u žáků 1. stupně od 25. 5.: 7:30 – 16:00, ranní družina není poskytována. Obědy dle rozpisu od 10:30. Vyzvedávání žáků je možné do 13 hod., poté až od 14:30 hod. (mezitím budou žáci při dobrém počasí venku).
  • Žáci jdou do budov, tak jak jsou zvyklí, tedy 1. – 3. roč. na Alešovku (třídy v 1. patře vstupují hlavním vchodem, třídy v přízemí vstupují zadním vchodem u šaten4. roč. na Integrovku (vstup zadem jako obvykle), 5. roč. na Skálovku (vstup hlavním vchodem). Žáky si u vstupu převezme pedagogický personál, kterému odevzdáte čestné prohlášení (pouze 25. 5.) s aktuálním datem vyplnění, bez tohoto prohlášení žáky nepřijmeme. Žáci jsou dále směřování rovnou do třídy (do šaten nejdou).
  • S písemným souhlasem zákonného zástupce můžeme žáka pustit samotného, jinak si ho musíte vyzvednout, to platí i pro kroužky mimo školu.
  • Školní kroužky nebudou, přeplatky Vám vrátíme.
  • Distanční výuka pokračuje, úkoly plní ti, kteří zůstávají doma.
 • Provozní doba konzultační výuky pro žáky 6. – 8. ročníků od 8. 6., pondělí – pátek, od 8 do 11:30 hodin.

Rozvrhy 6. – 8. ročníku

Rozvrh 6. ročníku

Rozvrh 7. ročníku

Rozvrh 8. ročníku – 1. a 3. týden

Rozvrh 8. ročníku – 2. týden

 • Distanční (online) výuka pro žáky, kteří zůstávají doma pokračuje.
 • Nárok na ošetřovné mají nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky, viz web MPSV.

Čestné prohlášení